THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ

 

 


 

NỘI VỤ 

1. Thủ tục đăng ký hoạt động tín ngưỡng TẠI ĐÂY

2. Thủ tục đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng  TẠI ĐÂY

3. Thủ tục đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung TẠI ĐÂY

4. Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã TẠI ĐÂY

5. Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã TẠI ĐÂY

6. Thủ tục đăng ký thay đổi người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung TẠI ĐÂY

7. Thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung trong địa bàn một xã TẠI ĐÂY

8. Thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung đến địa bàn xã khác TẠI ĐÂY

9. Thủ tục thông báo về việc thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung TẠI ĐÂY

10. Thủ tục thông báo tổ chức quyên góp trong địa bàn một xã của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc TẠI ĐÂY

11. Thủ tục công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số TẠI ĐÂY 

12. Thủ tục đưa ra khỏi danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số TẠI ĐÂY 

13. Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị TẠI ĐÂY 

14. Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề TẠI ĐÂY 

15. Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất TẠI ĐÂY

16. Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã cho gia đình TẠI ĐÂY

17. Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến TẠI ĐÂY

DÂN TỘC 

1. Thủ tục công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số TẠI ĐÂY 

2. Thủ tục đưa ra khỏi danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số TẠI ĐÂY 

NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

1. Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa TẠI ĐÂY 

2. Đăng ký kê khai số lượng chăn nuôi tập trung và nuôi trồng thủy sản ban đầu TẠI ĐÂY 

3. Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do dịch bệnh TẠI ĐÂY  

4. Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai TẠI ĐÂY  

5. Hỗ trợ khám chữa bệnh, trợ cấp tai nạn cho lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cấp xã trong trường hợp chưa tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội TẠI ĐÂY 

6. Trợ cấp tiền tuất, tai nạn (đối với trường hợp tai nạn suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên) cho lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai cấp xã chưa tham gia bảo hiểm xã hội TẠI ĐÂY 

VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

1. Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội cấp xã TẠI ĐÂY

2. Thủ tục thông báo thành lập thư viện đối với thư viện cộng đồng TẠI ĐÂY 

3. Thủ tục thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia, tách thư viện đối với thư viện cộng đồng TẠI ĐÂY 

4. Thủ tục thông báo chấm dứt hoạt động thư viện cộng đồng TẠI ĐÂY 

5. Cấm tiếp xúc theo Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã (Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện đối với địa phương không tổ chức chính quyền cấp xã) TẠI ĐÂY 

6. Hủy bỏ Quyết định cấm tiếp xúc TẠI ĐÂY 

7. Công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở TẠI ĐÂY

 

GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

1. Cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học TẠI ĐÂY

2. Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập TẠI ĐÂY

3. Cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoạt động giáo dục trở lại TẠI ĐÂY

4. Sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập TẠI ĐÂY

5. Giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập) TẠI ĐÂY

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

1. Tham vấn trong đánh giá tác động Môi trường TẠI ĐÂY 

LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 

1. Thủ tục xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật TẠI ĐÂY 

2. Thủ tục đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật TẠI ĐÂY 

3. Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng TẠI ĐÂY 

4. Thủ tục chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh TẠI ĐÂY 

5. Thủ tục quyết định trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, trong và ngoài tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương TẠI ĐÂY 

6. Thủ tục hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội TẠI ĐÂY 

7. Thủ tục nhận chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp TẠI ĐÂY 

8. Thủ tục trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ chi phí mai táng TẠI ĐÂY 

9. Thủ tục trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ làm nhà ở; sửa chữa nhà ở TẠI ĐÂY 

10. Thủ tục tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh  CHỜ CẬP NHẬT

11. Thủ tục đăng ký hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội dưới 10 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn TẠI ĐÂY 

12. Thủ tục tiếp nhận đối tượng là người chưa thành niên không có nơi cư trú ổn định bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn vào cơ sở trợ giúp trẻ em TẠI ĐÂY 

13. Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo; hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo định kỳ hằng năm TẠI ĐÂY 

14. Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo thường xuyên hằng năm TẠI ĐÂY

15. Công nhận hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo thường xuyên hằng năm TẠI ĐÂY 

16. Thủ tục áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em TẠI ĐÂY 

17. Thủ tục chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em TẠI ĐÂY 

18. Thủ tục phê duyệt kế hoạch hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt TẠI ĐÂY 

19. Thủ tục đăng ký nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế không phải là người thân thích của trẻ em TẠI ĐÂY 

20. Thủ tục thông báo nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế là người thân thích của trẻ em TẠI ĐÂY 

21. Thủ tục chuyển trẻ em đang được chăm sóc thay thế tại cơ sở trợ giúp xã hội đến cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế TẠI ĐÂY 

22. Thủ tục cấp giấy xác nhận thân nhân của người có công TẠI ĐÂY 

23. Đăng ký cai nghiện ma túy tự nguyện TẠI ĐÂY 

24. Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình TẠI ĐÂY 

25. Công nhận hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình TẠI ĐÂY 

 

TƯ PHÁP – HỘ TỊCH 

1. Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước TẠI ĐÂY 

2. Đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước TẠI ĐÂY

3. Giải quyết việc người nước ngoài cư trú ở khu vực biên giới nước láng giềng nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi TẠI ĐÂY

4. Đăng ký khai sinh TẠI ĐÂY

5. Liên thông đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi TẠI ĐÂY

6. Liên thông đăng ký khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi TẠI ĐÂY

7. Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con TẠI ĐÂY

8. Đăng ký kết hôn TẠI ĐÂY

9. Đăng ký khai tử TẠI ĐÂY

10. Đăng ký việc nhận cha, mẹ, con TẠI ĐÂY

11. Đăng ký giám hộ TẠI ĐÂY

12. Đăng ký chấm dứt giám hộ TẠI ĐÂY

13. Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân TẠI ĐÂY

14. Đăng ký lại khai sinh TẠI ĐÂY 

15. Đăng ký lại kết hôn TẠI ĐÂY

16. Đăng ký lại khai tử TẠI ĐÂY

17. Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài ở khu vực biên giới TẠI ĐÂY

18. Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài ở khu vực biên giới TẠI ĐÂY

19. Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài ở khu vực biên giới TẠI ĐÂY

20. Đăng ký việc nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài ở khu vực biên giới TẠI ĐÂY

21. Thay đổi, cải chính hộ tịch (cho người dưới 14 tuổi), bổ sung hộ tịch TẠI ĐÂY

22. Cấp bản sao trích lục hộ tịch TẠI ĐÂY 

23. Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân TẠI ĐÂY

24. Đăng ký khai sinh lưu động TẠI ĐÂY 

25. Đăng ký kết hôn lưu động TẠI ĐÂY 

26. Đăng ký khai tử lưu động TẠI ĐÂY 

27. Liên thông đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú TẠI ĐÂY 

28. Liên thông đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất (trợ cấp tuất và trợ cấp mai táng) TẠI ĐÂY 

29. Liên thông đăng ký khai tử, hưởng chế độ tử tuất (trợ cấp tuất và trợ cấp mai táng) TẠI ĐÂY 

30. Liên thông đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hỗ trợ chi phí mai táng, hưởng mai táng phí TẠI ĐÂY 

31. Liên thông đăng ký khai tử, hỗ trợ chi phí mai táng, hưởng mai táng phí TẠI ĐÂY 

32. Cấp bản sao từ sổ gốc TẠI ĐÂY

33. Chứng thực bản sao từ bản chính Giấy tờ, văn bản do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận TẠI ĐÂY

34. Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu càu chứng thực không ký, không điểm chỉ được) TẠI ĐÂY

35. Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở TẠI ĐÂY

36. Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở TẠI ĐÂY

37. Chứng thực văn bản khai nhận di sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở TẠI ĐÂY

38. Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản TẠI ĐÂY

39. Chứng thực di chúc TẠI ĐÂY

40. Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch TẠI ĐÂY 

41. Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực TẠI ĐÂY

42. Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực TẠI ĐÂY

43. Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại TẠI ĐÂY

44. Công nhận tổ trưởng tổ hòa giải TẠI ĐÂY 

45. Công nhận hòa giải viên TẠI ĐÂY 

46. Công nhận tuyên truyền viên pháp luật TẠI ĐÂY

47. Thủ tục miễn nhiệm tuyên truyền viên pháp luật TẠI ĐÂY

48. Thôi làm hòa giải viên TẠI ĐÂY 

49. Thanh toán thù lao cho hòa giải viên TẠI ĐÂY 

50. Xác nhận thông tin Hộ tịch, tại đây 

 

KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ 

1. Thông báo thành lập tổ hợp tác tại đây 

2. Thông báo thay đổi tổ hợp tác tại đây 

3. Thông báo chấm dứt hoạt động tổ hợp tác tại đây 

THANH TRA 

1. Giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp xã TẠI ĐÂY 

2. Thủ tục thực hiện kê khai tài sản thu nhập TẠI ĐÂY 

3. Thủ tục tiếp nhận yêu cầu giải trình TẠI ĐÂY 

4. Thủ tục thực hiện việc giải trình TẠI ĐÂY 

5. Thủ tục tiếp công dân tại cấp xã TẠI ĐÂY 

6. Thủ tục xử lý đơn tại cấp xã tại đây 

7. Thủ tục giải quyết tố cáo tại cấp xã tại đây 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA BỘ CÔNG AN

1. Gia hạn tạm trú TẠI ĐÂY

2. Thông báo lưu trú TẠI ĐÂY

3. Xóa đăng ký thường trú TẠI ĐÂY

4. Khai báo tạm vắng TẠI ĐÂY

5. Đăng ký tạm trú TẠI ĐÂY

6. Đăng ký thường trú TẠI ĐÂY

7. Khai báo thông tin về cư trú đối với người chưa đủ điều kiện đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú TẠI ĐÂY 

8. Tách hộ TẠI ĐÂY 

9. Xác nhận thông tin về cư trú TẠI ĐÂY

10. Xóa đăng ký tạm trú TẠI ĐÂY

11. Điều chỉnh thông tin về cư trú trong Cơ sở dữ liệu về cư trú (thường trú) TẠI ĐÂY 

12. Điều chỉnh thông tin về cư trú trong Cơ sở dữ liệu về cư trú (tạm trú) TẠI ĐÂY

 

 

 

ĐƯỜNG DÂY NÓNG
THÔNG TIN QUY HOẠCH
CÔNG BÁO CHÍNH PHỦ
gop y du thao
hop thu dien tu
cong bao tay ninh
văn bản chính phủ
THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN, HẠNG MỤC ĐẦU TƯ,ĐẤU THẦU MUA SắM
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập17
  • Thành viên online1
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm15
  • Hôm nay659
  • Tháng hiện tại24,716
  • Tổng lượt truy cập198,851
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây